A few words in Luxembourgish

Translation from Luxembourgish into English
LuxembourgishEnglish
Moien Hello
Äddi Goodbye
Wéi geet et? How are you?
Mir geet et gutt/schlecht I'm fine/not fine
Wou ass...? Where is ...?
... de Bäcker? ... the baker's shop?
... de Metzler? ... the butcher's shop?
... e gudde Restaurant? ... a good restaurant?
... d’Gare? ... the railway station?
... de Kino ? ... the cinema?
... de Flughafen? ... the airport?
Wéivill kascht dat? How much does that cost?
Kann ech de Menu kréien? May I see the menu?
Wann ech gelift Please
Merci Thank you
Jo Yes
Nee No
Wat gelift? I beg your pardon?
Gär geschitt! You're welcome!
Pardon Excuse me
Ech hunn en Zëmmer reservéiert. I've booked a room

 

  • Updated 28-04-2015